Z NAMI NIE DASZ PLAMY! 

AUTO-SERVICE WIECZOREK
od 1989

Wieczorek

AUTO-SERVICE WIECZOREK

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – RODO


Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
Informujemy Państwa, iż:

1 .Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Zakład Usług Motoryzacyjnych Auto-Crash Grzegorz Wieczorek, Ul. Pyskowicka 22, 42-612 Tarnowskie Góry.

2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ul. Pyskowicka 22, 42-612 Tarnowskie Góry lub e-mail: odo@autoservice-wieczorek.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego;

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie;

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;

7. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego;


Z poważaniem:
Zakład Usług Motoryzacyjnych Auto-Crash Grzegorz Wieczorek
Ul. Pyskowicka 22
42-612 Tarnowskie Góry.

PROFESJONALNIE, SZYBKO, SOLIDNIE

Zapraszamy!